Звернення Патріарха Філарета до керівників держав-членів НАТО (UA/EN)

До керівників держав-членів НАТО

В Україні триває віроломна війна Росії проти України. Вже не один день і не один тиждень у самому центрі Європи точиться найкривавіша трагедія людства з часів Другої світової війни. Новітній Гітлер Путін поставив собі за мету знищити український народ. Як бачимо, усі спроби лідерів європейських країн умиротворити агресора не дали результатів. Так було і 1939 року з керівником нацистської Німеччини. Я особисто пережив усі біди минулої війни та свідчу: теперішню треба негайно зупинити, а зробити це можна лише силою та єдністю.

Кричущий цинізм полягає в тому, що на нашу країну напала держава, яка, підписавши 1994 року Будапештський меморандум, узяла на себе зобов’язання бути гарантом нашої безпеки. Ми роззброїлися, а на нас пішли війною.

Свого часу, Україна вчинила безпрецедентний крок – добровільно відмовилася від ядерної зброї, чим продемонструвала свою миролюбність. Жодна країна не робила такого. Це був жест справжньої жертовності в ім’я миру на всій планеті.

24 лютого цього року Росія без будь-якої причини напала на Україну – суверенну державу, яка прагне розвиватися, як європейська, демократична країна. Саме через це тоталітарна Росія ненавидить нас і прагне повного нашого винищення.

Російські окупаційні війська в цей час бомблять наші міста та села, використовуючи всі види зброї, в тому числі і заборонені міжнародними договорами та конвенціями, страждають мирні, ні в чому не повинні жителі, діти та люди похилого віку. За допомогою постійних і смертоносних авіаударів російські окупанти рівняють із землею цілі міста: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваху, Бучу, Ірпінь та інші.

Важко описати ті звірства, які коїть путінська Росія на суверенній території України: вбивають мирне населення, нищать житлові будинки, соціальну інфраструктуру. Маємо численні факти руйнування храмів, навіть, вбивства священнослужителів. Тисячі людей опинилися без даху над головою, без медичної допомоги, зв’язку, води та їжі. Вдумайтеся, сьогодні, через агресію Росії, в окупованих нею містах діти народжуються в холодних підвалах, під обстрілами, а померлих немає змоги поховати за християнським обрядом.

Москва не зупиняється ні перед чим. Вона вдалася до ядерного тероризму – захопила Чорнобильську та Запорізьку атомні станції, чим поставила під загрозу безпеку всього людства.

За останні тижні Росія показала, що вона є державою терористом. Нині, на початку ХХІ сторіччя, весь світ бачить фактичний геноцид українців і спробу знищення їх держави.

Кожного року, згадуючи Другу світову війну, весь цивілізований світ казав «Ніколи знов» і ось путінська Росія вирішила повторити цей страшний світовий злочин – розпочала війну. Свого часу Гітлера та його кривавих поплічників вдалося зупинити, коли все людство об’єдналося. Нині світ також потребує єдності та християнської любові, яка повинна бути дієвою. Путіна треба зупинити, бо він є загрозою всього людства.

Зараз українці жертовно кладуть своє життя не тільки за себе, а й за ідеали свободи та демократії, мир і спокій в цілій Європі.

Україна прагне миру! Але вона ніколи не капітулює, не стане на коліна перед ворогом і агресором. Ми боротимемося за свою землю до кінця і обов’язково переможемо, бо з нами правда, а значить Бог! Нині настав час усім визначитися, з ким ви, з правдою чи з брехнею, Богом чи дияволом, жертвою чи агресором, Україною чи Росією?

Від імені Української Православної Церкви Київського Патріархату, віряни якої знаходяться не тільки на території нашої багатостраждальної країни, але й в Європі, США, Канаді та по всьому світу засвідчую, що ми повністю підтримуємо всі дії Президента України Володимира Зеленського та представників української влади із захисту незалежності та цілісності України.

Звертаюсь до Вас, шановні керівники країн-членів НАТО, із проханням – в ім’я Ісуса Христа, в ім’я миру, закрийте небо Україні від російських агресорів, збережіть цим життя людей. Ваша бездіяльність зробить Вас співучасниками страшного путінського злочину людиновбивства та накладе вічне тавро на Вас і на всі подальші покоління.

Закривши небо над Україною, Ви станете миротворцями, збережете життя сотень, а може і тисяч людей. А як сказано в Священному Писанні: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться» (Мф. 5, 9).

Ще не пізно врятувати людські життя. Кожна хвилина Вашого зволікання стає для якоїсь людини останньою на цьому світі. Пам’ятайте про це, не зволікайте, захистіть мир. Нехай Господь дасть рішучості та твердості у цьому.

Закликаю на вас Боже благословення!

 

ФІЛАРЕТ
ПАТРІАРХ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ

9 березня 2022 р., м.Київ

________________________________

Address by Patriarch Philaret to the leaders of NATO member states
03/09/2022

To the leaders of NATO member states:

Russia’s treacherous war against Ukraine continues. The bloodiest tragedy of mankind since World War II has been going on in the heart of Europe for more than a day and more than a week. The newest Hitler – Putin — set himself the goal of destroying the Ukrainian people. As we can see, all attempts by European leaders to appease the aggressor have failed. So it was in 1939 with the leader of Nazi Germany. I have personally experienced all the hardships of the past war and I testify that the current one must be stopped immediately, and this can only be done by force and unity.

The blatant cynicism is that our country has been attacked by a state that, by signing the Budapest Memorandum in 1994, has committed itself to being the guarantor of our security. We disarmed and went to war.

At one time, Ukraine took an unprecedented step – voluntarily renouncing nuclear weapons — thus demonstrating its peacefulness. No country has done that. It was a gesture of true sacrifice in the name of peace on the planet.

On February 24 of this year, for no reason Russia attacked Ukraine, a sovereign state that seeks to develop as a European, democratic country. That is why totalitarian Russia hates us and seeks our complete annihilation.

Russian occupation forces are currently bombing our towns and villages, using all kinds of weapons, including those prohibited by international treaties and conventions, with residents, children and the elderly suffering. With the help of constant and deadly air strikes, the Russian occupiers razed these whole cities to the ground: Kharkiv, Chernihiv, Mariupol, Kherson, Gostomel, Volnovakha, Bucha, Irpin and others.

It is difficult to describe the atrocities that Putin’s Russia is committing in Ukraine’s sovereign territory: killing civilians, destroying homes and social infrastructure. We have numerous facts of destruction of churches, even the murder of priests. Thousands of people were left homeless, without medical care, communications, water and food. Think about it:  today, because of Russia’s aggression, in the cities occupied by it, children are born in cold basements, under fire, and the dead cannot be buried according to Christian rites.

Moscow does not stop at anything. It resorted to nuclear terrorism – seizing the Chernobyl and Zaporozhye nuclear power plants — thus endangering the security of all mankind.

In recent weeks, Russia has shown that it is a terrorist state. Today, at the beginning of the 21st Century, the whole world sees the actual genocide of Ukrainians and the attempt to destroy their state.

Every year, commemorating World War II, the entire civilized world has said “Never again” and so Putin’s Russia decided to repeat this terrible world crime – starting a war. At one time, Hitler and his bloodthirsty allies were stopped when all humanity united. The world today also needs unity and Christian love, which must be effective. Putin must be stopped because he is a threat to all mankind.

Now Ukrainians are sacrificing their lives not only for themselves, but also for the ideals of freedom and democracy, peace and tranquility throughout Europe.

Ukraine seeks peace! But she never capitulates, does not kneel before the enemy and the aggressor. We will fight for our land to the end and we will definitely win because the truth is with us, so help us God! Now is the time for everyone to decide who you are with, truth or falsehood, God or the devil, victim or aggressor, Ukraine or Russia?

On behalf of the Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchate, whose members are not only in our long-suffering country, but also in Europe, the United States, Canada and around the world, I fully support all actions of President Volodymyr Zelensky and representatives of Ukrainian authorities to protect independence. and the integrity of Ukraine.

I appeal to you, dear leaders of NATO member states, with a request – in the name of Jesus Christ, in the name of peace, close the skies to Ukraine from Russian aggressors, save people’s lives. Your inaction will make you complicit in Putin’s horrific crime of murder and will impose an eternal mark on you and all future generations.

By closing the skies over Ukraine, you will become peacekeepers, save the lives of hundreds and maybe thousands of people. And as it is said in the Holy Scriptures: “Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God” (Matthew 5: 9).

It is not too late to save lives. Every minute of your procrastination becomes the last for some person in this world. Remember this, do not delay, protect the world. May the Lord give determination and firmness in this.

I call on you God’s blessing!

PHILARET
PATRIARCH OF KYIV AND ALL RUS-UKRAINE

March 9, 2022, Kyiv

 

Поділитися дописом:

Наступна

Велике повечір’я з читанням третьої частини Покаянного канону прп. Андрія Критського

9.03.2022
9 березня 2022 року, у середу першої седмиці Великого посту, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звершив Велике повечір’я з читанням третьої частини Великого покаянного канону преподобного Андрія Критського у Володимирському кафедральному соборі. Поділитися дописом: