Єпископ Лука та представники мерії Філадельфії (США) обговорили питання щодо підтримки українського народу (UA/ENG)

18 квітня 2022 року єпископ Філадельфійський, вікарій Київської єпархії Лука (Згоба) відвідав мерію та міську раду міста Філадельфії (США). Владика передав благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета члену міської ради Філадельфії Девіду Ох та його колегам.

Під час теплої двохгодинної зустрічі владика Лука запропонував низку важливих пріоритетних проектів для подальшого розвитку міжнародного співробітництва з підтримки народу України під час військової агресії росії, а також підготовки та реалізації релігійних, культурних, освітніх, просвітницьких проектів на локальному та державному рівнях, удосконалення політик, спрямованих на розвиток конструктивного мультикультурного діалогу націй в місті Філадельфія.

Було запропоновано співпрацю в рамках розвитку освітнього середовища, допомоги студентам в реалізації права на освіту в умовах війни, створення додаткових можливостей доступу до освітніх платформ, ресурсів з України. Також висловлено пропозиції з проведення 10-денних візитів, спрямованих на ознайомлення студентів різних вікових груп з діяльністю правоохоронних органів, судових органів, мерії міста Філадельфії, щоб надати конкретні зразки демократичних стандартів діяльності публічних установ в Сполучених Штатах Америки українським студентам, які виборюють право на освіту та отримання диплому в надзвичайно складних умовах.

Дістали підтримки і пропозиції щодо розширення культурного, просвітницького, музичного співробітництва в рамках волонтерської, просвітницької, освітньої діяльності Патріаршого ставропігійного собору святого Миколая в м. Філадельфії, що є центром Київського Патріархату в Сполучених Штатах Америки. Запропоновано проведення благодійних акцій, концертів, майстер-класів із залученням широкого кола осіб, незалежно від віку, національної приналежності. Обговорено доцільність розвитку нових напрямів взаємодії на локальному рівні з залученням державних, релігійних організацій, приватних установ, благодійних фондів, тощо.

Депутат Міської ради Девід Ох висловив свою дружню підтримку Українському народу, адже особистий досвід його сім’ї, — корейських іммігрантів з Японії після Другої світової та Корейської війни, – сформував високі цінності дотримання Закону Божого. Під час вимушеної втечі від комуністів його батько один залишився живим під час бомбардування літаками мирних біженців, тому віра в промисел Божий утвердилася і зміцніла в прийдешніх поколіннях. І тому американське суспільство, яке також об’єднує значну кількість іммігрантів з різних країн світу, глибоко розуміє та розділяє біль, сум, надзвичайні складні умови виживання біженців, тому не може залишатися осторонь при загарбницьких діях росії на території незалежної України.

У своїй промові Девід Ох підкреслив, що підтримка Українського народу, української молоді, студентства, є необхідною умовою подальшого розвитку, стабілізації, модернізації та відновлення України у післявоєнний період. Для підтримки Українського народу та збору коштів на допомогу населенню розроблено низку напрямів конструктивної співпраці та окреслено рамки меморандуму співпраці в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Наголошено на доцільності залучення широких верст американського населення до культурно-мистецьких, просвітницьких проектів, майстер-класів, підвищення морального духу, виховання молоді для протистояння негативним факторам алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, нездорового способу життя.

Владиці Луці було вручено журнали та брошури з мистецькими проектами, що реалізуються під егідою Міської ради міста Філадельфії та запропоновано приєднатися з обговореними ініціативами до них і українських представників делегації — доктора юридичних наук Аллу Пухтецьку, професора Вероніку Матвієнко, високо оцінено їх професійний потенціал та запропоновано можливості співпраці в рамках міжуніверситетського співробітництва, культурно-просвітницької, мистецької діяльності.

У свою чергу, єпископ Лука передав депутату Девіду Ох ювілейне видання “Патріарх Філарет — хресною дорогою заради Української церкви”, а також інформаційний Бюлетень Вікаріату УПЦ Київського Патріархату в США та Канаді, в якому були опубліковані фотографії та статті про візити депутата Девіда Ох до Української філадельфійської громади та ставропігійного собору Святого Миколая.

У переговорах також брав участь Аудріус Паліоніс, який є представником литовського громадянського суспільства та релігійного осередку в м. Філадельфії, запропонував різноманітні шляхи матеріального забезпечення, створення нових робочих місць за сприяння муніципальних служб, медичного страхування, покращення взаємодії та мультикультурного діалогу в діаспорі, проведення благодійних акцій та підтримки ініційованих культурно-просвітницьких заходів.

Членам делегації, дякуючи щирій підтримці помічника Міської Ради пані Вікторії, було проведено екскурсію історичними кулуарами Міської ради, побудова ради була здійснена у 1894-1908 р.р. за проектом, аналогічним Лувру в м. Парижі. Гості відвідали історичні зали та Кокус, в якому відбувається кінцеве обговорення законопроектів перед голосуванням за них в Міській раді. Також в приміщенні Міської ради м. Філадельфії одночасно розміщені місцеві суди, що займають окремий поверх. Члени делегації були вражені чудовими настінними фресками, золотим ліпленням, давніми фресками, портретами колишніх мерів та видатних політичних діячів, і самим духом, який утверджує впевненість у непереможності вічних цінностей добра, любові, справедливості.

В результаті проведення зустрічі також було заплановано участь обох сторін у благодійному концерті у соборі святого Миколая 26 квітня 2022 р., а також низці благодійних проектів допомоги біженцям з України, зокрема Фестивалю вареників 14 травня 2022 р. Обговорено можливості співпраці в рамках проектів з Теологічним Інститутом Філадельфії, провідними університетами міста Філадельфії — Темпл, Пенн, та деяких інших, коледжів та громадських неприбуткових організацій.

___________________________________

At the invitation of Philadelphia Councilman David Oh, Vicar Bishop of Philadelphia Luke (Zhoba) visited Philadelphia City Hall and the City Council on Monday, April 18, 2022. The Bishop extended the blessing of His Holiness Philaret (Denisenko), Patriarch of Kyiv and All Rus-Ukraine of the Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchate to Councilman David Oh and his colleagues.

During the cordial, two-hour meeting, Bishop Luke proposed several important projects for the further development of international cooperation regarding support of the people of Ukraine following Russia’s unprovoked military aggression on February 24.  The Bishop outlined the preparation and implementation of religious, cultural and educational projects at the local and state levels, and the improvement of policies aimed at developing a constructive multicultural dialogue of nations in the City of Philadelphia.

Specifically, there was a discussion concerning assistance to students and their access to education during wartime and the establishment of educational platforms and resources for Ukraine. Proposals were made to conduct 10-day visits aimed at familiarizing students of different age groups with the activities of law enforcement agencies and the judicial authorities at City Hall in Philadelphia.  Such visits would highlight the democratic standards of public institutions in the United States to Ukrainian students who struggle for their right to education and obtaining professional diplomas in extremely difficult conditions.

Bishop Luke further shared proposals on the expansion of cultural, educational and musical cooperation within the framework of volunteer and educational activities at the St. Nicholas Patriarchal Stavropigia Cathedral in Philadelphia, which is the center of the Kyiv Patriarchate in the United States.  Plans include charity events, concerts and master classes with the involvement of a wide range of people, regardless of age or nationality. The expediency of developing new areas of interaction at the local level with the involvement of the state, religious organizations, private institutions and charitable foundations was discussed.

Councilman David Oh expressed his friendly support for the Ukrainian people because the personal experience of his family — Korean immigrants from Japan after World War II and the Korean War — has strengthened the high values of the law of God.  During the forced escape from the communists, his father survived the bombing of peaceful refugees.  Faith in God strengthened future generations. American society, which unites immigrants from around the world, deeply understands and shares the pain, sadness and extremely difficult conditions for the survival of refugees.  Consequently, it cannot remain on the sidelines with Russia’s aggressive actions against independent Ukraine. In his speech, David Oh stressed that support of the Ukrainian people, and especially Ukrainian youth and students, is a prerequisite for further development, stabilization, modernization and restoration of Ukraine in the post-war period. To support the Ukrainian people and raise funds, cooperation is essential in the short and long-term.

Attracting wide groups of the American population to cultural and artistic, educational projects, master classes, improving morale and educating young people could offset negative factors of alcoholism, drug addiction, tobacco smoking and unhealthy lifestyles.

Bishop Luke was presented with magazines and brochures concerning art projects implemented under the authority of the City Council of Philadelphia, and was invited to join these initiatives with the Ukrainian representatives of the delegation – Doctor of Law Alla Pukhtetska and Professor Veronika Matviienko.  Their professional credentials were noted along with opportunities for cultural, education and artistic activities within the framework of inter-university cooperation.

In turn, Bishop Luke presented to Councilman David Oh the jubilee edition “Patriarch Filaret – The Way of the Cross for the Sake of the Ukrainian Church”, as well as the newsletter of the Vicariate of the UOC of the Kyiv Patriarchate in the USA and Canada, where photos and articles about the visits of Councilman David Oh to the Ukrainian community in Philadelphia and St. Nicholas Cathedral had been published.

Director of Operations of Mercy Fleet, Mr. Audrius Palionis, who is a representative of the Lithuanian community in Philadelphia, also participated in the meeting and proposed various ways of material support, creation of new jobs with the assistance of municipal services, health insurance, improving interaction and multicultural dialogue in the diaspora, holding charitable events and supporting cultural and educational activities.

Members of the delegation, with appreciation to Ms. Victoria, assistant to the City Council, were given a tour of the historic City Hall building.  The construction of the building took place from 1894-1908, a project similar to the Louvre in Paris.   The guests visited historic halls and the Caucus, which hosts the final debate of the bills before voting for them in the City Council.  Also on the premises of the City Hall are local courts occupying a separate floor. Members of the delegation were impressed by the magnificent wall murals, gold moldings, ancient frescoes, portraits of former mayors and prominent political figures, and the very spirit that affirms confidence in the invincibility of the eternal values of goodness, love and justice.

All participants were invited to a charity concert in St. Nicholas Orthodox Cathedral on Tuesday, April 26, 2022, and to the “Spring Pierogi Fest” on Saturday, May 14, 2022.  Both events will support the Vicariate’s HELP UKRAINE FUND.  Future possible projects included cooperation between Theological Institute Philadelphia, a foundation whose goal is to educate, enlighten and engage society in the Orthodox faith and theology, and prominent universities in the City of Philadelphia, including Temple University and the University of Pennsylvania.

Bishop Luke, Professor Pukhtetska and Professor Matviienko extended to City Councilman David Oh sincere gratitude for his hospitality and warm communication and his desire to hear the pain and anxiety of refugees who fled Ukraine to Philadelphia.  God bless You, David Oh!

Пресслужба Київської Патріархії
за матеріалами Вікаріату УПЦ Київського Патріархату в США та Канаді

Поділитися дописом:

Наступна

Патріарше богослужіння у Велику середу

20.04.2022
20 квітня 2022 року, у Велику середу, Святійший Патріарх Філарет відслужив Божественну літургію Ранішосвячених Дарів у Свято-Володимирському кафедральному соборі м. Києва. Поділитися дописом: