Анонс: Відбудеться VIII Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»
09 серпня 2018
Опублікував диякон Михаїл Омельян

Українська Православна Церква Київського Патріархату

Київська православна богословська академія

Національна Академія Наук України

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Міністерство культури України

Національний заповідник «Софія Київська»

 

20 листопада 2018 року проводять

 

VIII Міжнародну наукову конференцію

«Православ’я в Україні»:

«Українська Церква в історії українського державотворення».

До 100-ліття Української революції, державного органу в справах релігій та

боротьби за автокефалію

 

Основні напрями роботи:

 • Богослів’я
 • Церква в роки Української Революції (1917–1923 рр.)
 • Етапи, періодизація, та специфіка державного органу в справах релігій
 • соборна діяльність Української православної церкви
 • Церковне право
 • церковна історія
 • біографістика. Постаті в історії Церкви
 • Джерела. Джерелознавство. Історіографія
 • братський рух
 • історія освіти та науки гетьманщини
 • бібліологічна, богословська, церковно-історична спадщина КДА
 • українська церква та богословська думка в діаспорі
 • сучасні проблеми духовності в українському суспільстві
 • православна церква в україні: виклики XXI ст.
 • історія культури та мистецтвознавство
 • відродження української богословської освіти в незалежній україні

Робочі мови: українська, англійська.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 20 листопада 2018 р. в Київській православній богословській академії (01601 Київ, вул. Трьохсвятительська 8, Актова зала).

Охочих взяти участь у роботі конференції просимо завчасно надіслати текст виступу з метою публікації у збірнику матеріалів конференції (до 20 вересня 2018 р.) на адресу:

Протоієрей Віталій Клос: [email protected] (+38066-3507129).

Дмитро Гордієнко: [email protected] (+38067-6058863)

Вячеслав Корнієнко: [email protected] (+38097-1800106)

До матеріалів додати заявку із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), а також контактних даних.

Видання матеріалів конференції передбачається у фаховому видані з богослів’я «Трудах КДА» та окремому збірнику.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

Статті приймаються такими мовами: українська, кримськотатарська, англійська, польська, білоруська, чеська, словацька, болгарська, сербська, хорватська та македонська.

Вимоги до оформлення статей

1. Текст статті повинен мати такі елементи:

1) Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

2) Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.

3) Формулювання мети статті (постановка завдання).

4) Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

5) Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

2. Форматування тексту статті:

- текст статті має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині. Тире (–) та дефіс (-) чітко диференціювати. Ініціали та прізвище писати через нерозривний проміжок;

- обсяг 7–12 сторінок (разом з бібліографією);

- шрифт Times New Roman, 14 pt;

- міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25;

- параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5см;

- у першому рядку ліворуч – індекс УДК;

- у наступному рядку праворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище (жирний шрифт);

- через рядок НАЗВА СТАТТІ – по центру прописний жирний шрифт;

- через рядок з абзацу – анотація українською мовою (курсивом, не виділяти жирним);

- у наступному рядку з абзацу – Ключові слова: (не курсивом, виділити жирним), перелік ключових слів (курсивом, не виділяти жирним);

- через рядок – текст статті;

- через рядок – Список джерел та літератури (цих слів не писати) має бути оформлений в алфавітному порядку згідно з чинними вимогами;

Зразок:

на книгу: Лотоцький О. Автокефалія. – К., 1999. – Т. 1. – 206 с.

на статтю: Митрополит Епіфаній (Думенко). Роль Київської академії в історії та сьогоденні // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції. – К., 2015. – С. 14–21.

- покликання на літературу повинні бути оформленні у вигляді квадратних дужок, де перша цифра – порядковий номер у списку використаних джерел та літератури, а друга – номер сторінки – [5, с. 346];

- через рядок ліворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище англійською мовою (жирний шрифт, не курсив);

- у наступному рядку по центруНАЗВА СТАТТІ англійською мовою (центру прописний жирний шрифт);

- через рядок з абзацу – текст анотації англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);

- у наступному рядку з абзацу – Key words: перелік ключових слів англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);

- за наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

3. Текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені й уніфіковані. Бажано уникати абревіатур, а в разі потреби – розшифровувати їх. Редакційна колегія не несе відповідальності за науковий зміст статей та допущені авторами помилки і залишає за собою право відхилення матеріалів з виразними редакційно-стилістичними огріхами та тих, що надійшли пізніше визначеного терміну.

4. Контрольний роздрук файлу подати в одному примірнику.

5. Автори без наукового ступеня до статті подають рецензію доктора чи кандидата наук.

6. Окремо просимо подати короткі відомості про автора: сан, ім’я та прізвище, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, яку обіймаєте, назву навчального закладу чи наукової установи, які представляєте, адресу, телефон, факс, Е-mail

Оргкомітет

B1 2ea431fc043b86080bdadb15edec723d4942013b7cf40c2dd0574cd45f0dc001
B2 788316bf3690e18b26de7499a256808036321480d764decee21355b38eed5f8d
B3 aca999ee49f750f3b9bf83748547d1da859a37d673b52fe27f80beddaef9ee78

Дякуємо! Тепер ви підписані на наші новини